Program Operacyjny Kapitał Ludzki kładzie nacisk na rozwój człowieka, jego umiejętności i odpowiednie ukierunkowanie w przyszłość.

Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. B. Lament

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

będzie realizowała projekt „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Ciekawi świata – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek” to program rozwojowy polegający na zmniejszeniu dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych, zwiększenie dostępu do pozalekcyjnej oferty edukacyjnej wśród uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. B. Lament. Projekt jest skierowany jest do 90 uczennic i uczniów naszej szkoły.

Przewiduje on realizację bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych skierowanych do uczniów klas IV – VI.

Zajęcia pozalekcyjne będą realizowane w okresie od 22 września 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku – w zależności od rodzaju zajęć.

Celem projektu jest zapewnienie wszystkim (min. 90) uczennicom i uczniom naszej szkoły udziału w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych, zmniejszających dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych, stymulujących wszechstronny rozwój oraz wyrównujących szanse edukacyjne.

W ramach projektu zrealizujemy 540 godzin zajęć dodatkowych, w tym:

  • 120 godzin zajęć pozalekcyjnych dydaktyczno – wyrównawczych

  • 90 godzin zajęć pozalekcyjnych korekcyjno – kompensacyjnych

  • 60 godzin zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na naukę stosowania i wykorzystania technik informatycznych

  • 150 godzin zajęć pozalekcyjnych rozwijających, udoskonalających kompetencje kluczowe (język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, przyroda)

  • 30 godzin zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności plastyczne

  • 90 godzin zajęć sportowych rozwijających zdolności sportowe (piłka ręczna, piłka nożna, tańce).

Ponadto w ramach projektu szkoła zakupi:

pomoce dydaktyczne, materiały do zajęć, pakiety edukacyjne dla uczniów do nauki języków, materiały biurowe i eksploatacyjne niezbędne do realizacji projektu, stroje sportowe i piłki, wyposażenie pracowni językowej, tablicę i projektor multimedialny.